obr

 

Máte chuť aktivně pracovat v občanském sdružení, které vzniklo na  Janově hoře? Nebo alespoň sledovat, co se zde nového děje a podílet se na rozvoji území v rámci svých možností?

Občanské sdružení JANOVKA o.s. se představuje

O co usilujeme?

Janovka o.s. si klade za cíl všestranně podporovat trvale udržitelný rozvoj území, a to zejména cestou kulturních, vzdělávacích, komunitních, sociálních a výzkumných projektů a akcí.

Jak toho chceme dosáhnout?

Realizací projektů k obnově přírodních a krajinných hodnot:
obnova místní tradičních stezek, vybudování a udržování jezdeckých stezek, obnova a výsadba sadů a alejí tradičních ovocných odrůd, obnova a údržba krajinných prvků (skládané zídky), oprava sídla sdružení Jírovky…

Pořádáním terénních kurzů:
tematicky zaměřené dětské tábory (přibude více programů a exkurzí), programy ekologické výchovy, expedice na koních, šetrné formy turistiky…
Pořádáním sochařských a landartových symposií:
zapojení umění do zemědělsky a turisticky využívané krajiny v citlivé vazbě na  krkonošskou přírodu, vznik sochařského parku, malířské plenéry, výtvarné dílny…

Pořádáním seminářů a odborných setkání:
mimoprodukční funkce zemědělství, ekologie, bioprodukce, jezdectví a přirozená komunikace s koňmi, chovatelství - to vše pro děti i dospělé…

Činností v oblasti vzdělávání, kultury a osvěty:
divadla, koncerty, ukázky a výuka tradičních řemesel a zvyků, především jako doprovodné programy ve spojitosti s akcemi farmy Hucul, téma jak udržovat venkov venkovem…

Spoluprací s dalšími aktivními lidmi a spolky:
výměna zkušeností s místními spolky a sdruženími (MAS „Přiďte pobejt!“, občanské sdružení Čmelák - SPP Liberec),  spolupráce s jinými regiony u  nás i v zahraniční  

Rádi Vás uvítáme!

členové sdružení:
Marie Karbusická, zemědělec, Vítkovice
Milada Gabrielová, akademická malířka, Praha
Jarmila Jelínková, novinářka, Praha
Lubomír Jiřiště, ekolog, Žďár u Staré Paky
Jiří Hrdina, inženýr, Roztoky u Jilemnice
Věra Nosková, manažerka, Roztoky u Jilemnice
Ivan Karbusický, zemědělec, Vítkovice
Michal Gabriel, akademický sochař, Praha
Milan Jelínek, podnikatel, Praha
Helena Valentová, lékařka, Jenišovice
Jan Srbek, zemědělský inženýr, Líbeznice
František Šťasta, projektant, Praha
Helena Dařbujánová, architekt, Hradec Králové
Jiří Dařbuján, architekt, Hradec Králové
Ivana Reischigová, geodet, Levínská Olešnice
Václav Rýdl, stavební inženýr, Chodov u Mariánských Lázní
Pavel Liška, keramik, Lanžov
Jiří Bašta, šéfredaktor, Vrchlabí
Žofie Dařbujánová, studentka, Hradec Králové